นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

       บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด (“บริษัท”) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทเข้าใจดีว่าท่านต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

       ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงานของบริษัทด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

1. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร

   (1) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและ ที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

   (2) เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกที่มี ความเกี่ยวข้องกับบริษัท

   (3) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือ มิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

   (4) เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาบริการให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   (5) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สิทธิในการดำเนินการของเจ้าของข้อมูล รวมถึง ช่องทางการติดต่อกับบริษัท

2. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

   (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัท  ได้แก่ ข้อมูลดังต่อไปนี้

       ข้อมูลที่ใช้แสดงและยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ระบุข้อมูลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ลายมือชื่อ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลชีวภาพ ( Biometric) ตำแหน่งงาน อาชีพ ชื่อสถานประกอบการ และสถานที่ทำงาน เป็นต้น

       ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้ เช่น อายุ วัน-เดือน-ปีเกิด สถานภาพการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการสื่อสารหรือตัดสินใจ ประสบการณ์การทำงานประสบการณ์การลงทุน ข้อมูลที่เปิดเผยใน Customer Profile และ Risk Profile ข้อมูลจากการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ข้อมูลลูกค้าที่เป็น ผู้ลงทุนรายย่อยที่มีความเปราะบาง (Vulnerable Investors) สำหรับเป็นส่วนประกอบกระบวนการขาย (Sales Process) ข้อมูลจากการลงนามรับทราบความเสี่ยงตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ข้อมูลจากการสำรวจ (Survey) การให้บริการของผู้แนะนำการลงทุน ข้อมูลที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายตราสารหนี้ ข้อมูลจากการรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ข้อมูลที่ใช้ในคำขอเปิดบัญชี ข้อมูลแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA FORM) เป็นต้น

       ข้อมูลด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์และการใช้บริการของท่านที่มีอยู่กับบริษัท สถานะทางภาษี รายละเอียดของบัญชีธนาคาร และหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน บริการธุรกรรมออนไลน์ บริการตัดบัญชีลงทุนอัตโนมัติ

       ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี IP Address หรือเลขที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่สามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงข้อมูลบันทึกต่าง ๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เช่น log file, cookies เป็นต้น

       ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้มอบให้กับบริษัทระหว่างการติดต่อกับบริษัท หรือตามที่บริษัทร้องขอให้ท่านจัดส่ง เพื่อบริษัทจะได้นำเสนอ แนะนำหรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทได้

       ข้อมูลเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ (ถ้ามี) ในขั้นตอนหรือกระบวนการตามลำดับ ข้อมูลที่ท่านต้องเปิดเผยตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับ

   (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บหรือสร้างขึ้นเกี่ยวกับตัวท่าน หรือที่บริษัทได้รับจากบุคคลอื่น ได้แก่ ข้อมูลต่อไปนี้

       ไฟล์ข้อมูลที่บริษัทอาจสร้างเป็นข้อมูลของความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับท่าน รวมถึงประวัติการติดต่อ ประวัติและข้อมูลการสื่อสารในทุกช่องทาง

       ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ติดต่อสื่อสารหรือที่บริษัทได้บันทึกระหว่างการติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพท์ การสื่อสารทางอีเมล ไม่ว่าจะได้กระทำบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ภาพที่เก็บรวบรวมผ่านทางกล้องวงจรปิด (CCTV) กรณีที่ท่านติดต่อสำนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการติดตามและบันทึกไว้เป็นข้อมูลเพื่อนำแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน พัฒนาการบริการและช่วยในการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการอบรม เพื่อความปลอดภัย เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บริษัทต้องปฏิบัติ

       ข้อมูลการทำรายการซื้อ ขาย การรับเงิน จ่ายเงิน และรายการเกี่ยวกับภาษี (ถ้ามี)

       ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายประเทศ หรือตามมติเกี่ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) หรืออาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่าง ๆ ภายในกรอบสหประชาชาติ (UN) หรือข้อมูลรายชื่อที่ได้รับจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี กรมการปกครอง หน่วยงานราชการต่าง ๆ

   (3) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

       หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ของ คู่สมรส บุตร หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการติดต่อฉุกเฉินและรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ท่านได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวทราบ และได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแล้วหากจำเป็น  เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อบริษัทได้ตามกฎหมาย

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

       บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังบุคคล ดังต่อไปนี้

       (1) ผู้แทน ตัวแทน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ตัวกลาง และ/หรือ ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งท่าน หรือบริษัทเป็น ผู้แต่งตั้ง

       (2) ตัวแทน และผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลเหล่านี้ให้บริการแก่บริษัท

       (3) คู่ค้า นายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสมเหตุผลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของท่านที่ต้องการใช้บริการของบริษัท

       (4) หน่วยงานกำกับ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกรมสรรพากร บุคคลและนิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเท่าที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือในกรณีเฉพาะอื่น ๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

       (5) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมายของบริษัท หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

       (6) หน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศ เพื่อเปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามที่ได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับของประเทศไทย

4. ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลเพื่อการตลาด

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       ในกรณีที่บริษัทได้มีการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

       (1) สิทธิที่จะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล บุคคลที่จะได้รับข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

       (2) สิทธิในการเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาไว้ ไม่ว่าโดยช่องทางใดที่บริษัทกำหนด

       (3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง

       (4) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว ทำให้เป็นข้อมูลซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้

       (5) สิทธิในการถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       (6) สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       (7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       (8) สิทธิที่จะร้องเรียนต่อบริษัท หรือคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเห็นว่าสิทธิใด ๆ ของท่านได้ถูกบริษัทละเมิด

       อนึ่ง การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ท่านจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทดำเนินการ ลบ ทำลาย จำกัด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมหรือให้บริการกับท่านได้ ซึ่งบริษัทจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิในข้อใดข้อหนึ่งของท่าน

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

       ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

7. มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) รวมถึงด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) และมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บริษัทกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

       กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันอาจเนื่องจากข้อกำหนดของบริษัท หรือที่จะมีปรับแก้ตามข้อกำหนดของทางการที่อาจเกิดขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้ง/บอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

9. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิข้อหนึ่งข้อใดตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. หรือให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านสามารถติดต่อได้ที่

                       

บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด

944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ยูนิต 707 – 708

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330  โทรศัพท์: 02-033-1010

E-mail: Privacy.po@kpmsec.co.th Website:  www.kpmsec.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)