รายชื่อตราสารหนี้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหลักทรัพย์/
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภท
หลักทรัพย์
ประเภทการ
เสนอขาย
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่
ได้รับอนุญาต
ให้เสนอขาย
(ล้านบาท)
วันที่ Filing
มีผลบังคับใช้
วันที่เริ่ม
การเสนอขาย
วันที่สิ้นสุด
การขาย
เงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
บริษัท ภัทรเฮ้าส์
แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ให้สิทธิผู้ออกในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

175 21/07/2563 22/07/256323/07/2563
มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
 
บริษัท ภัทรเฮ้าส์
แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว

เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ให้สิทธิผู้ออกในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

12521/07/256329/07/256330/07/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว

เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของ
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

280 11/08/256317/08/256319/08/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว

เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

7008/10/256312/10/256315/10/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
46908/10/256312/10/256315/10/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท เอสจีเอฟ
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

30019/01/256425/01/256427/01/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด38523/03/256423/03/256425/03/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

83.7029/06/256429/06/256401/07/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

366.3019/01/25645/07/25648/07/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท เอสจีเอฟ
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

40030/07/2564 16/08/256418/08/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ไรมอน แลนด์
จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2566
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

75201/11/2564 08/11/2564 10/11/2564 มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2566
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

35020/12/2564 21/12/2564 23/12/2564 มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ภัทรเฮ้าส์
แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2566 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

32027/12/2564 13/01/2565 19/01/2565 มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)