รายชื่อตราสารหนี้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหลักทรัพย์/
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภท
หลักทรัพย์
ประเภทการ
เสนอขาย
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่
ได้รับอนุญาต
ให้เสนอขาย
(ล้านบาท)
วันที่ Filing
มีผลบังคับใช้
วันที่เริ่ม
การเสนอขาย
วันที่สิ้นสุด
การขาย
เงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
บริษัท ภัทรเฮ้าส์
แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ให้สิทธิผู้ออกในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

175 21/07/2563 22/07/256323/07/2563
มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
 
บริษัท ภัทรเฮ้าส์
แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว

เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ให้สิทธิผู้ออกในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

12521/07/256329/07/256330/07/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว

เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของ
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

280 11/08/256317/08/256319/08/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว

เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

7008/10/256312/10/256315/10/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
46908/10/256312/10/256315/10/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล
มีเดีย จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)
หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น
โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนด
ไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
60024/11/256326/11/256330/11/2563ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท เอสจีเอฟ
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

30019/01/256425/01/256427/01/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)
หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ที่ให้สิทธิ
ผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
38523/03/256423/03/256425/03/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล
มีเดีย จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)
หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น
โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนด
ไถ่ถอนปี 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
60023/03/256405/04/256408/04/2564ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)
หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
30005/05/256417/05/256419/05/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)
หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
1,00014/06/256421/06/256423/06/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้
ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

83.7029/06/256429/06/256401/07/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

366.3019/01/25645/07/25648/07/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท เอสจีเอฟ
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

40030/07/2564 16/08/256418/08/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้ซึ่งมีผู้ค้ำประกันของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2566
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกุ้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

40028/09/2564 07/10/256414/10/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ไรมอน แลนด์
จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

75201/11/2564 08/11/2564 10/11/2564 มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท เวิลด์ เมดิคอล
อัลไลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2566
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

35020/12/2564 21/12/2564 23/12/2564 มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ภัทรเฮ้าส์
แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2566 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้
ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

32027/12/2564 13/01/2565 19/01/2565 มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท เวิลด์ เมดิคอล
อัลไลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2566
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

18024/03/256528/03/256530/03/2565มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่1 และชุดที่2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

45026/04/256512/05/256518/05/2565มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ไรมอน แลนด์
จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)

หุ้นกู้ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

540 11/07/256514/07/2565ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ไรมอน แลนด์
จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)
หุ้นกู้ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
1,000 11/07/256514/07/2565ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ไรมอน แลนด์
จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)
หุ้นกู้ของ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
1,000 11/07/256514/07/2565ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
บริษัท ภัทรเฮ้าส์
แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้
(Debenture)
- ระยะยาว
เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน
สถาบันหรือ
ผู้ลงทุน
รายใหญ่
(II&HNW)
หุ้นกู้มีประกันของ
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2567 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้
ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
100 11/07/256514/07/2565มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิ
เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้